Všeobecné obchodní podmínkyOBCHODNÍ PODMÍNKY
Obchodní podmínky pro zapojení do testování produktů a služeb prostřednictvím platformy Testuj.to
1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1.1. Tyto obchodní podmínky („Obchodní podmínky“) upravují vzájemná práva a povinnosti mezi obchodní společností Testuj. to s.r.o., se sídlem Karlínské náměstí 238/6, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO: 076 52 780, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 304826 („Poskytovatel“) a dalšími osobami („Uživatelé“ nebo jednotlivě „Uživatel“) vznikající v souvislosti s poskytováním služeb ze strany Poskytovatele prostřednictvím webové stránky Poskytovatele umístěné na internetové adrese www.testuj.to („Webová stránka“) a prostřednictvím softwaru Poskytovatele umístěného v podobě pluginu na webových stránkách třetích osob („Aplikace“).
1.2. Služby poskytované Poskytovatelem umožňují Uživatelům prostřednictvím Webové stránky a Aplikace se setkat, sdílet a vyměnit si názory, zkušenosti, učit se, nacházet inspiraci a příležitosti tak, že Uživatelé mohou na Webovou stránku, případně na webovou stránku Klienta („Internetová stránka Klienta“) vkládat příspěvky v podobě recenzí a komentářů, mohou se účastnit testování produktů a služeb prezentovaných na Webové stránce a Aplikaci a uveřejňovat svoje hodnocení („Služby“).
1.3. Poskytovatel na základě jiného smluvního vztahu poskytuje své služby klientům ( „Klienti“) spočívající zejména v zajištění testování produktů, technickém nasazení Aplikace, případné distribuce testovaných produktů a zpracování výsledků testování, včetně výzkumu trhu. Obchodní podmínky se pro tyto případy uplatní v rozsahu odpovídajícímu této skutečnosti.
1.4. Obchodní podmínky tvoří nedílnou součást smlouvy o poskytování Služeb uzavírané mezi Poskytovatelem a Uživatelem. Informace o oznamování nezákonného obsahu jsou zpracované v samostatném dokumentu, který je dostupný zde: https://testuj.to/narizeni-o-digitalnich-sluzbach a je nedílnou součástí Obchodních podmínek.
1.5. Smlouva o poskytování Služeb a Obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Smlouvu o poskytování Služeb lze uzavřít v českém jazyce.
1.6. Znění Obchodních podmínek může Poskytovatel kdykoli jednostranně měnit či doplňovat. Na změny Obchodních podmínek budou Uživatelé na Webové stránce upozorněni při přihlášení, e-mailem či jiným vhodným způsobem s tím, že jsou Uživatelé oprávněni tyto změny Obchodních podmínek odmítnout a závazek z toho důvodu písemně vypovědět s výpovědní dobou 1 měsíce běžící od řádného doručení na adresu sídla Poskytovatele či do jeho datové schránky. Pokud Uživatel písemně Smlouvu dle předchozí věty nevypoví, a to výpovědí doručenou nejpozději přede dnem účinnosti změny Obchodních podmínek, platí, že navrhovanou změnu Obchodních podmínek přijal. Tím nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé po dobu účinnosti předchozího znění Obchodních podmínek.
2. SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB
2.1. Provedením registrace na Webové stránce, případně prostřednictvím Aplikace, a odsouhlasením Obchodních podmínek, Uživatel projevuje svůj souhlas s uzavřením smlouvy o poskytování Služeb s Poskytovatelem, na základě které Poskytovatel umožní Uživateli užívat Služby za podmínek uvedených v Obchodních podmínkách („Smlouva“). V návaznosti na provedení registrace na Webové stránce, případně prostřednictvím Aplikace, a odsouhlasením Obchodních podmínek, získá Uživatel možnost se přihlásit do uživatelského účtu a Poskytovatel zašle na emailovou adresu Uživatele akceptaci – potvrzení o provedení registrace spolu s kopií Obchodních podmínek. Smlouva mezi Poskytovatelem a Uživatelem je uzavřena a nabývá účinnosti až okamžikem doručení akceptace emailovou zprávou Poskytovatele na emailovou adresu Uživatele.
2.2. Uživatelský účet může být dostupný na Webové stránce nebo v Aplikaci. Poskytovatel může Klienta na základě jejich domluvy pověřit správou Uživatelských účtů na Internetové stránce Klienta. Zrušit Uživatelský účet může však pouze Poskytovatel. Uživatel se může kromě Webových stránek registrovat též ve více Aplikacích, čímž dochází k uzavření více samostatných Smluv, k těmto registracím však u konkrétního Uživatele vždy dochází pod jedním totožným Uživatelským účtem
2.3. Uživatel bere na vědomí, že Poskytovatel není povinen uzavřít s Uživatelem Smlouvu (může odmítnout provést registraci Uživatele) zcela dle svého uvážení, a to zejména s osobami, které dříve porušily Smlouvu (včetně Obchodních podmínek) nebo jednaly v rozporu s obecně závaznými právními předpisy a z toho důvodu jim byl zrušen jejich Uživatelský účet.
2.4. Uživatel souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Smlouvy. Náklady vzniklé Uživateli při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Smlouvy a následně v souvislosti s využíváním Služby (např. náklady na připojení k internetu) si hradí Uživatel sám. Náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby (v případě internetového připojení podle podmínek operátora Uživatele). Poskytovatel si neúčtuje žádné další poplatky za prostředky komunikace na dálku.
2.5. Poskytování Služeb může Poskytovatel zajišťovat také prostřednictvím třetích osob.
2.6. Poskytovatel nezaručuje poskytování Služeb bez přerušení nebo chyb. Uživatel bere na vědomí, že při poskytování Služeb může docházet k výpadkům, dočasnému omezení, přerušení nebo snížení kvality Služeb. Poskytovatel bude nepravidelně a dle svého uvážení provádět opatření k zamezení takových výpadků, omezení, přerušení nebo snížení kvality Služeb a v této souvislosti může provádět plánované i neplánované přerušení poskytování Služeb za účelem kontroly, údržby či výměny hardware, popř. nastavení či změny software.
2.7. Uživatel bere na vědomí, že při používání Služeb může narazit na obsah, informace, rady či doporučení uveřejněné jinými Uživateli, které mohou být nepřesné, neúplné, opožděné, zavádějící, nelegální či jinak závadné. Poskytovatel zpravidla nekontroluje obsah poskytovaný Uživateli a uveřejňovaný Uživateli na Webové stránce, případně v Aplikaci. Uživatel souhlasí, že Poskytovatel není odpovědný za obsah a informace třetích stran (včetně ostatních Uživatelů) ani za škody způsobené tím, že je Uživatel používá nebo se na ně spoléhá. Uživatel souhlasí, že Poskytovatel není odpovědný za jakoukoli újmu, která Uživateli případně vznikne v důsledku jednání jiných Uživatelů.
2.8. Uživatel může kdykoli ukončit účinnost Smlouvy výpovědí zaslanou Poskytovateli. Žádost o zrušení Uživatelského účtu se považuje za výpověď Smlouvy. Výpověď nabývá účinnosti doručením Poskytovateli. Na základě doručení výpovědi Uživatele zruší Poskytovatel jeho Uživatelský účet.
2.9. Poskytovatel je oprávněn kdykoli i bez důvodu ukončit účinnost Smlouvy vypovědí a zrušit Uživateli jeho Uživatelský účet. Poskytovatel tak učiní zejména v případě, že Uživatel poruší některou svou povinnost vyplývající ze Smlouvy (včetně Obchodních podmínek) nebo v souvislosti s užíváním Služby poruší obecně závazné právní předpisy či pravidla testování. Výpověď Smlouvy je účinná okamžikem jejího doručení Uživateli.
2.10. Ukončením účinnosti Smlouvy (z jakéhokoliv důvodu) není dotčena licence poskytnutá Poskytovateli dle čl. 6. Obchodních podmínek, ustanovení týkající se odpovědnosti Poskytovatele a těch dalších ustanovení Smlouvy (včetně Obchodních podmínek), z jejichž obsahu nebo účelu vyplývá, že mají být účinná i po ukončení Smlouvy. Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že i po ukončení účinnosti Smlouvy a zrušení Uživatelského účtu je Poskytovatel oprávněn sdílet obsah a informace uveřejněné Uživatelem a dále uveřejňovat takový obsah a informace na Webové stránce, v Aplikaci, případně na Internetové stránce Klienta.
3. UŽIVATELSKÝ ÚČET
3.1. Na základě uzavření Smlouvy může Uživatel přistupovat do svého uživatelského rozhraní Webové stránky, případně Aplikace. Ze svého uživatelského rozhraní může Uživatel provádět správu svých přihlašovacích údajů, vkládat a odstraňovat informace o své osobě, provádět jejich správu, a podle úrovně provedené registrace a poskytnutých údajů vkládat na Webovou stránku nebo do Aplikace příspěvky, hodnocení či jiné informace a provádět jejich správu a dále za podmínek stanovených v pravidlech testování provádět testování produktů a služeb („Uživatelský účet“). Každý Uživatel si může zřídit pouze jeden Uživatelský účet.
3.2. Uživatelský účet Uživatele bude zprovozněn v návaznosti na registraci Uživatele na Webové stránce (vyplnění požadovaných údajů Uživatelem), případně v Aplikaci, odsouhlasení Obchodních podmínek a odsouhlasením (akceptací) registrace Uživatele Poskytovatelem. O odsouhlasení registrace a zřízení Uživatelského účtu je Uživatel vyrozuměn emailem na jeho emailovou adresu uvedenou v rámci registrace.
3.3. Při registraci na Webové stránce nebo Aplikaci je Uživatel povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Osobní údaje uvedené v Uživatelském účtu je Uživatel při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Chybně zadané nebo neaktuální údaje uvedené Uživatelem při registraci nebo následně může Uživatel kdykoli opravit nebo upravit v rámci svého Uživatelského účtu. Údaje uvedené Uživatelem v Uživatelském účtu jsou Poskytovatelem považovány za správné.
3.4. Přístup k Uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Uživatel souhlasí s tím, že přihlašovací údaje mohou být využity i pro přihlašování na jiné internetové stránky provozované Poskytovatelem či pro přihlašování v rámci jiných produktů (mobilní aplikace apod.) a sociálních sítí. Uživatel je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho Uživatelského účtu a bere na vědomí, že Poskytovatel nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany Uživatele. Uživatel není oprávněn umožnit využívání Uživatelského účtu třetím osobám.
3.5. Uživatel bere na vědomí, že Poskytovatel nenese odpovědnost za nastavení provedená Uživatelem v Uživatelském účtu.
3.6. Uživatel bere na vědomí, že Uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení Poskytovatele, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob zajišťujících provoz Webové stránky nebo Aplikace
3.7. Poskytovatel, případně Klient, pokud ho Poskytovatel pověřil správou Uživatelských účtů na Internetové stránce Klienta, může Uživateli dočasně znemožnit využívat Uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy Uživatel poruší své povinnosti ze Smlouvy (včetně Obchodních podmínek) nebo v souvislosti s poskytováním Služeb poruší obecně závazné právní předpisy.
3.8. Poskytovatel je oprávněn zrušit Uživatelský účet Uživatele v případech uvedených v Obchodních podmínkách, zejména pokud Uživatel porušuje Smlouvu nebo obecně závazné právní předpisy nebo pokud Uživatel svůj Uživatelský účet po dobu delší než jednoho (1) roku nevyužívá.
4. PODMÍNKY TESTOVÁNÍ PRODUKTŮ A SLUŽEB
4.1. Uživatel je oprávněn účastnit se testování produktů a služeb prezentovaných na Webové stránce, případně na Internetové stránce Klienta („Testování“) pouze pokud řádně provedl registraci. Testování se mohou účastnit pouze řádně registrovaní Uživatelé s trvalým pobytem na území České republiky či Slovenské republiky, kteří jsou starší osmnácti (18) let. Mladší Uživatele se mohou Testování účastnit pouze se souhlasem svého zákonného zástupce, který musí být Poskytovateli doložen.
4.2. O tom, jaké produkty nebo služby se budou testovat, se Uživatelé mohou dozvědět z testovacího plánu, který je Uživatelům zasílán v newsletteru na jejich emailovou adresu uvedenou při registraci a který je současně k dispozici na Webových stránkách nebo v Aplikacích, např. v kategorii Testování. Testovací plán je současně pravidelně uveřejněn i na Facebooku Poskytovatele, může být však uveřejněn i na jiných zdrojích Klienta nebo Poskytovatele.
4.3. O přesném datu zahájení Testování Poskytovatel Uživatele informuje. Testování je vždy zahájeno publikováním testovací výzvy na Webové stránce, v Aplikaci, nebo na Internetové stránnce Klienta, např. v kategorii Testování a ve stejný okamžik může být uveřejněna také na Facebooku Poskytovatele nebo Klienta, případně na jiných zdrojích Klienta nebo Poskytovatele.
4.4. Jakmile je uveřejněna testovací výzva, musí se Uživatel, který má zájem o Testování, přihlásit do Testování zakliknutím tlačítka „Chci testovat“, či „Přihlásit se k testování produktu“ či podobně znějícího tlačítka nebo služby na Webové stránce, v Aplikaci nebo na Internetové stránce Klienta, ze kterého bude jednoznačně vyplývat zájem o účast v Testování.
4.5. Jednotliví Uživatelé jsou pro Testování vybíráni Poskytovatelem na základě uveřejněných výběrových kritérií, tzv. testovacího klíče (např. dle rychlosti přihlášení se do Testování či dle jiných předem stanovených kritérií) nebo dle volného uvážení Poskytovatele. Podmínkou Testování může být vyplnění dotazníku s otázkami týkajícími se Uživatele či testovaného produktu nebo testované služby. V takovém případě je vyplnění dotazníku nezbytné pro zařazení Uživatele do výběru. O tom, že byl Uživatel vybrán do Testování, se dozví v profilu přihlášeného uživatele a emailem zaslaným na jeho emailovou adresu.
4.6. Vybraným Uživatelům jsou testovaný produkt nebo služba doručeny Poskytovatelem, Klientem nebo třetí osobou na emailovou nebo doručovací adresu uvedenou při registraci, případně jiným způsobem uvedeným v článku vybraného produktu nebo služby po ukončení testovací výzvy.
4.7. Služby jsou Uživatelům distribuovány zpravidla formou voucherů prostřednictvím uživatelského rozhraní webu. Způsob doručení produktu nebo služby je vždy uveden v detailu testovací výzvy, zároveň jsou všichni vybraní Uživatelé informováni prostřednictvím emailové pošty a testované produkty nebo služby jsou zpravidla doručovány vybraným Uživatelům nebo je umožněno jejich převzetí na adrese Poskytovatele, či jiné právnické či fyzické osoby určené Poskytovatelem do sedmi (7) pracovních dnů od oznámení Uživatelů vybraných pro Testování. Pokud testovaný produkt nebo voucher na testovanou službu nejsou vybranému Uživateli doručeny do deseti (10) dnů od výběru Uživatelů, vybraný Uživatel o tom bez zbytečného odkladu informuje Poskytovatele emailem na adresu testovani@testuj.to. Pokud se nepodaří vybranému Uživateli testovaný produkt nebo voucher na testovanou službu z jakéhokoli důvodu doručit do deseti (10) dnů od uveřejnění seznamu vybraných Uživatelů, bude takový vybraný Uživatel z Testování vyřazen.
4.8. Vybraný Uživatel se přihlášením do Testování a převzetím příslušného produktu nebo služby zavazuje vložit na Webovou stránku nebo na Internetovou stránku Klienta své hodnocení, které se skládá z číselné škály doporučení produktu na stupnici 0 až 10 , kdy nula znamená nejmenší pravděpodobnost doporučení a 10 znamená největší pravděpodobnost doporučení, zda produkt doporučuje a to formou ano či ne, dále vlastnosti produktu (maximálně 5) na stupnici 1 až 5, kdy 1 znamená nejmenší souhlas s danou vlastností a 5 největší souhlas s danou vlastností, samostatné klady a případné zápory produktu a pak slovního hodnocení shrnujícího klady a případné zápory testovaného produktu či služby o rozsahu minimálně 250 úhozů, nejpozději do termínu stanoveného Poskytovatelem či Klientem. V rámci hodnocení bude Uživatel uvádět pouze relevantní údaje o testovaném produktu či službě s ohledem na jeho účel a testované vlastnosti produktu či služby. Své hodnocení může Uživatel k danému testovanému produktu či službě vložit pouze jednou, není-li vyzván k udělení více recenzí Poskytovatelem. Uživatel je povinen recenzi či příspěvek uvádět pod svým Uživatelským účtem, účtem zřízeným u Klienta nebo na svých sociálních sítích tak, aby bylo možno ověřit autenticitu recenze či příspěvku. O prodloužení lhůty pro poskytnutí hodnocení může rozhodnout Poskytovatel. Komentáře vložené pouze na sociálních sítích nejsou pro hodnocení dostačující, pokud tak výslovně nestanoví pravidla konkrétního Testování. Poskytovatel je oprávněn hodnocení produktu či služby ze strany Uživatele zamítnout a požadovat opravu v případě, že toto nebude odpovídat stanoveným podmínkám. V takovém případě je Uživatel povinen zaslat upravené hodnocení Poskytovateli bez zbytečného odkladu. V případě, že hodnocení porušuje pravidla či právní předpisy, a nedojde k jeho opravě, je Poskytovatel oprávněn rozhodnout o tom, že takové hodnocení nebude zveřejněno a povinnost Uživatele hodnocení udělit není splněna.
4.9. Pokud hodnocení produktu nebo služby ze strany Uživatele nebude co do rozsahu nebo obsahu v souladu s ustanovením 4.8. Obchodních podmínek nebo nebude provedeno v příslušné lhůtě nebo se nebude týkat testovaného produktu nebo služby, či se nebude jednat o skutečné hodnocení produktu nebo služby a Uživatel se bude Testování účastnit pouze za účelem získání produktu či slevy bez provedení řádného hodnocení produktu nebo služby, je Poskytovatel oprávněn dle svého neumožnit příslušnému Uživateli účast v Testování po dobu následujících tří (3) měsíců, nebo s okamžitou účinností vypovědět Smlouvu a okamžitě zrušit jeho Uživatelský účet, o čemž bude Uživatel vyrozuměn písemně prostřednictvím emailu. Takové hodnocení Uživatele nebo jeho část je Poskytovatel rovněž oprávněn kdykoli odebrat z Webové stránky a nechat je odstranit též z dalších webových stránek, na které byly umístěny, případně tím pověřit Klienta a další třetí strany. V případě, že Uživatel opakovaně poruší pravidla Testování uvedená v Obchodních podmínkách, zejména v ustanovení 4.8., může tato skutečnost vést k odmítnutí založení Uživatelského účtu v souladu s ustanovením 2.3. Obchodních podmínek.
4.10. V případě, že Uživatel vůbec požadované hodnocení neudělí, případně udělí menší rozsah hodnocení či jinak nesplní požadavky na obsah hodnocení dle článku 4.8., jak je Poskytovatelem požadováno, je povinen vrátit testovaný produkt Poskytovateli, a to nejpozději do 15 dní od uběhnutí lhůty pro udělení hodnocení, a to na své náklady a za toto porušení uhradit smluvní pokutu ve výši 2 500 Kč ve lhůtě dle výzvy Poskytovatele. V případě, že Uživatel testuje službu, jsou Poskytovatel či Klient okamžitě oprávněni ukončit poskytování takové služby. Pokud byl testovaný produkt zužitkovatelné povahy, pak má Poskytovatel právo požadovat náhradu v penězích ve výši odpovídající ceně produktu ke dni vyhlášení Testování. Poskytovatel je dále oprávněn po Uživateli požadovat uhrazení náhrady nákladů v podobě paušálního poplatku ve výši 500 Kč. Lhůta pro uhrazení této náhrady nákladů činí 30 dní od doručení e-mailu Uživateli, v němž Poskytovatel oznámí uplatnění tohoto práva spolu s platebními údaji. Tento paušální poplatek představuje náklady Poskytovatele v souvislosti se zajištěním Testování, a to související s dopravou, skladováním a administrativou.
4.11. V případě, že byly testovaný produkt či služba poskytnuty formou slevy z běžné ceny produktu či služby a Uživatel ve lhůtě k tomu určené neudělí hodnocení či jej neudělí v požadovaném rozsahu a obsahu dle článku 4.8., má Poskytovatel právo požadovat doplacení částky odpovídající výši slevy udělené pro účely Testování, kterou Poskytovatel na své náklady pro Testování zajistil.
4.12. Uživatel bere na vědomí, že Testování provádí bez nároku na jakoukoli peněžní odměnu. Za účast v Testování Uživatel obdrží příslušný počet bodů v souladu s aktuálním bodovacím systémem a Uživatel si může po řádném provedení Testování ponechat poskytnuté produkty či užívat poskytnuté služby v dohodnutém rozsahu, není-li v testovací výzvě uvedeno jinak. V případě, že vybraný Uživatel neprovede řádné hodnocení nebo jej neuveřejní včas na Webové stránce, v Aplikaci nebo na Internetové stránce Klienta, je Poskytovatel oprávněn požadovat vrácení testovaného produktu nebo náhradu v penězích (v případě spotřebování testovaného produktu) či náhradu v penězích za spotřebovanou testovanou službu.
4.13. Uživatelé berou dále na vědomí a souhlasí s tím, že Poskytovatel nenese odpovědnost za žádnou újmu, která jim případně v souvislosti s Testováním vznikne.
4.14. Poskytovatel si vyhrazuje právo provádět Testování některých produktů a služeb neveřejně a obracet se s nabídkou Testování přímo na některé z Uživatelů dle vlastního výběru.
4.15. Poskytovatel si vyhrazuje právo uzavřít s vybranými Uživateli písemnou smlouvu o testování, ve které mohou být podmínky Testování upraveny odlišně od podmínek obsažených v těchto Obchodních podmínkách, a to zejména v případech Testování produktů nebo služeb v hodnotě nad 3.000 Kč.
4.16. Uživatel bere na vědomí, že prodejcem produktů ani poskytovatelem služeb není Poskytovatel, ale vždy Klient. Poskytovatel pouze organizuje Testování, zajišťuje pro Uživatele doručení produktu či zahájení poskytování služeb a v případě, že je na testované produkty a služby poskytnuta sleva, na své náklady tuto slevu pro Uživatele zajišťuje. Veškeré nároky spojené s poskytnutými produkty a službami je tak Uživatel povinen uplatnit přímo u konkrétního Klienta.
4.17. Uživatel dále bere na vědomí, že v případě, kdy jsou předmětem Testování produkty nebo služby, u kterých je uvádění informací o jejich vlastnostech a účincích regulováno právními předpisy (jde zejména o zdravotnické prostředky či doplňky stravy), je Poskytovatel oprávněn požadovat po Uživateli uvedení obsahu příspěvku nebo recenze do souladu s těmito právními předpisy, případně provést uvedení do souladu sám nebo pomocí Klienta či třetí osoby.
4.18. Uživatel není oprávněn po dobu 1 roku ode dne zahájení Testování produkt, který mu byl pro účely Testování poskytnut, prodat třetí osobě. V případě porušení této povinnosti je Uživatel povinen uhradit Poskytovateli smluvní pokutu ve výši ceny produktu ke dni vyhlášení Testování a v případě, že ke dni vyhlášení Testování nebyl produkt běžně dostupný, tak ve výši ceny ke dni uvedení produktu do prodeje.
5. POVINNOSTI UŽIVATELE PŘI VYUŽÍVÁNÍ SLUŽEB
5.1. Uživatel je při využívání Služeb povinen dodržovat obecně závazné právní předpisy České republiky a nesmí na Webové stránky, do Aplikace, nebo na Internetové stránky Klienta ukládat nebo jejich prostřednictvím šířit informace, které jsou protiprávní, v rozporu s těmito Obchodními podmínkami nebo porušují práva třetích stran, a to zejména obsah, jehož zpřístupnění veřejnosti:
5.1.1. zasahuje do autorských práv nebo jiných práv duševního vlastnictví či práv souvisejících s právem autorským či jiným právem duševního vlastnictví třetích osob,
5.1.2. zasahuje do práv na ochranu osobnosti třetích osob a ochranu osobních údajů třetích osob,
5.1.3. porušuje právní normy v oblasti hospodářské soutěže,
5.1.4. porušuje dobré mravy nebo právní normy směřující k ochraně proti nenávisti k některému národu, etnické skupině, rase, náboženství, třídě nebo jiné skupině osob nebo k omezování práv a svobod jejích příslušníků.
5.2. Uživatel se zavazuje, že zejména nebude:
5.2.1. Jednat nezákonně, nepoctivě nebo neprofesionálně, včetně uveřejňování nevhodného, vulgárního, urážlivého, diskriminačního, nenávistného, pornografického, násilného, nepřesného nebo jinak nepřijatelného obsahu či informací na Webové stránce, v Aplikaci, nebo na Internetové stránce Klienta;
5.2.2. vyvolávat na Webové stránce, v Aplikaci nebo na Internetové stránce Klienta diskuse porušující pravidla a myšlenku projektu,
5.2.3. uveřejňovat na Webové stránce, v Aplikaci nebo na Internetové stránce Klienta informace, které Uživatel nemá právo sdělit třetím osobám (důvěrné informace, obchodní tajemství, osobní údaje apod.),
5.2.4. porušovat práva třetích osob k duševnímu vlastnictví, včetně patentů, obchodních značek, ochranných známek a autorských práv,
5.2.5. porušovat práva k duševnímu vlastnictví Poskytovatele, včetně používání názvů „Testuj.to“ nebo log a ochranných známek Poskytovatele, případně Klienta,
5.2.6. používat na svém profilu obrázek, který není jeho podobizna nebo snímek obličeje vyjma přednastavených siluet ze strany Provozovatele,
5.2.7. vytvářet na Webové stránce nebo v Aplikaci falešnou identitu nebo zkreslovat svou identitu,
5.2.8. vytvářet Uživatelský účet (profil) pro jakoukoli jinou osobu než sebe sama,
5.2.9. používat nebo se pokoušet používat Uživatelský účet jiného Uživatele,
5.2.10. obtěžovat, šikanovat, zastrašovat nebo jakkoli poškozovat jiného Uživatele nebo třetí osobu,
5.2.11. uveřejňovat na Webové stránce nebo v Aplikaci nebo jejich prostřednictvím šířit nevyžádaná obchodní sdělení, reklamy, odesílat ostatním Uživatelům spam, řetězové dopisy, pyramidová schémata nebo jiná nevyžádaná sdělení nebo informace, jež nápadně připomínají služby nebo aplikace třetích osob, za účelem zmatení či uvedení v omyl uživatele internetu (phishing),
5.2.12. zveřejňovat na Webové stránce nebo Aplikaci nebo jejich prostřednictvím šířit cokoli, co obsahuje počítačové viry, červy nebo jiný závadný kód,
5.2.13. jakýmkoli způsobem kopírovat nebo simulovat vzhled nebo funkci Webové stránky, Aplikace či Služeb,
5.2.14. vyvíjet jakoukoli činnost, která by mohla způsobit ztrátu funkčnosti, přetížení nebo nesprávnou funkci nebo vzhled Webové stránky nebo Aplikace, narušovat chod Služeb nebo na ně klást přehnané nároky (např. spam, viry, hrací algoritmy), nebo činnost směřující k tomu, aby byl znemožněn nebo omezen provoz serveru, na kterém je Webová stránka nebo Aplikace provozována, nebo provádět jiné útoky na tento server, ani být při takové činnosti nápomocen třetí osobě, využívat Uživatelský účet a Webovou stránku nebo Aplikaci způsobem, který by nepřiměřeně omezoval v užívání Webové stránky nebo Aplikace další Uživatele či jinak nepřiměřeně omezoval Poskytovatele, zejména zatěžovat server, na kterém je Webová stránka či Aplikace provozována, automatizovanými požadavky.
5.3. Získá-li Uživatel při využívání Služby či v jakékoliv souvislosti s ní informaci, kterou bude sdílet prostřednictvím recenzí, hodnocení či jakýchkoliv jiných příspěvků, je povinen ji sdílet výhradně prostředky a místech uvedených v pravidlech konkrétního Testování; jinde je Uživatel oprávněn tyto informace sdílet výhradně s předchozím výslovným souhlasem Poskytovatele. Uživatel proto bere na vědomí, že dodržování této povinnosti ze strany Uživatele je pro Poskytovatele zcela zásadní, a to s ohledem na povinnosti Poskytovatele vůči Klientům a dalším osobám. Poruší-li proto Uživatel tuto svou povinnost, je povinen Poskytovateli poskytnout bezodkladně veškerou součinnost vedoucí k nápravě takové situace, zejména k odstranění takto neoprávněným způsobem sdílené informace a dále je Uživatel povinen nahradit škodu, která tím Poskytovateli, Klientům či jiným osobám vznikla. Porušení jakékoliv povinnosti Uživatele dle tohoto odstavce se považuje za podstatné porušení Smlouvy a Obchodních podmínek.
5.4. Uživatel bere na vědomí, že Poskytovatel nenese v souladu s ustanovením § 5 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, odpovědnost za obsah informací ukládaných Uživatelem. Uživatel bere dále na vědomí, že Poskytovatel neodpovídá za protiprávní úkony Uživatele.
5.5. Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že informace uložené Uživatelem na Webovou stránku nebo Internetovou stránku Klienta, budou přístupné všem třetím osobám (budou veřejně přístupné).
5.6. Poskytovatel je oprávněn (avšak nikoliv povinen) provádět preventivní kontrolu informací ukládaných nebo šířených Uživatelem prostřednictvím Webové stránky, případně v Aplikaci. Poskytovatel nenese odpovědnost za obsah na Internetových stránkách Klienta. Uživatel bere na vědomí, že uveřejnění jakýchkoli jeho informací (příspěvků) na Webové stránce nebo v Aplikaci podléhá předchozímu svolení Poskytovatele, případně Klienta. V případě, že by obsah těchto informací mohl porušit Smlouvu (včetně Obchodních podmínek), obecně závazné právní předpisy nebo dobré mravy či pokud obsah těchto informací nebude odpovídat zájmům Poskytovatele, Klienta nebo zaměření Webové stránky či Aplikace či příslušné rubrice na Webové stránce nebo v Aplikaci, je Poskytovatel oprávněn tyto informace smazat či přesunout do jiné kategorie anebo zabránit jejich šíření a dále je Poskytovatel oprávněn v takovém případě s okamžitou účinností vypovědět Smlouvu a Uživatelský účet příslušného Uživatele okamžitě zrušit.
5.7. V případě, že v souvislosti s uložením nebo šířením informací uložených nebo šířených Uživatelem prostřednictvím Webové stránky, Aplikace nebo Internetové stránky Klienta bude vůči Poskytovateli uplatňovat práva jakákoli třetí osoba, je Poskytovatel oprávněn neprodleně odstranit obsah informací uložených nebo šířených Uživatelem prostřednictvím Webové stránky nebo Aplikace nebo tímto pověří na základě domluvy Klienta či třetí stranu.
5.8. V případě, že v souvislosti s uložením nebo šířením informací uložených nebo šířených Uživatelem prostřednictvím Webové stránky nebo Aplikace bude vůči Poskytovateli uplatňovat práva jakákoli třetí osoba, zavazuje se Uživatel předat Poskytovateli bezodkladně veškeré dokumenty a podklady nezbytné k úspěšnému vedení sporu s touto třetí osobou. V případě, že by taková třetí osoba tvrdila, že uložením nebo šířením informací uložených nebo šířených Uživatelem prostřednictvím Webové stránky nebo Aplikace byla porušena její práva, zejména práva k předmětům autorskoprávní ochrany, či ochrany osobnosti a pověsti, nebo tím, že došlo k nekalosoutěžnímu jednání, zavazuje se Uživatel hradit Poskytovateli veškeré účelně vynaložené náklady, které Poskytovateli v souvislosti se sporem s takovou třetí osobou vzniknou.
5.9. Uživatel bere na vědomí, že obsah, informace, texty, fotografie, videa, grafická díla a další prvky obsažené na Webové stránce, v Aplikaci, nebo na Internetové stránce Klienta nebo dostupné prostřednictvím Webové stránky nebo Aplikace mohou být jednotlivě a/nebo jako celek (dále společně jen jako „Autorská díla“) chráněny autorským právem či jiným právem duševního vlastnictví. Není-li s Poskytovatelem smluveno písemně jinak, může k oprávněnému užití Autorských děl dojít pouze se souhlasem Poskytovatele či autora a v rozsahu a způsoby stanovenými rozhodným právním řádem. Zejména není Uživateli dovoleno užití Autorských děl ve formě jejich rozmnožování (kopírování) za účelem dosažení přímého nebo nepřímého hospodářského nebo obchodního prospěchu, a dále jejich užití ve formě rozšiřování, půjčování, vystavování či sdělování díla veřejnosti (včetně sdělování veřejnosti prostřednictvím internetu).
5.10. Uživatel bere na vědomí, že počítačové programy tvořící Webovou stránku nebo Aplikaci jsou chráněny autorským právem. Uživatel se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat do Webové stránky nebo Aplikace či užívat počítačové programy, k nimž je vykonavatelem majetkových práv či uživatelem Poskytovatel.
5.11. Uživatel si je vědom, že mu poskytováním Služeb od Poskytovatele nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodní firmy, názvů, firemních log aj. Poskytovatele nebo smluvních partnerů Poskytovatele (zejména Klientů), není-li v konkrétním případě zvláštní písemnou smlouvou ujednáno jinak.
6. AUTORSKÁ PRÁVA A OCHRANA OSOBNOSTI
6.1. V případě, že Uživatel uloží na Webovou stránku nebo v Aplikaci nebo bude jejich prostřednictvím šířit informace, texty, fotografie, videa či jiný obsah (nehmotné statky), které podléhají ochraně některým z práv k duševnímu vlastnictví ( „Dílo“), uděluje Uživatel uložením, zprostředkováním nebo šířením Díla prostřednictvím Webové stránky nebo Aplikace Poskytovateli oprávnění k výkonu práva Dílo užít (licence), a to za podmínek níže uvedených.
6.2. Uživatel poskytuje Poskytovateli bezúplatnou nevýhradní licenci k užití Díla, jakož také ke všem předmětům ochrany vzniklým na základě tohoto Díla nebo s ním v souvislosti (jichž je Uživatel autorem či spoluautorem nebo osobou jinak oprávněnou), a to ke všem známým způsobům užití, bez omezení množstevního, teritoriálního či časového, a s právem jakéhokoli zpracování, zásahu, změny, spojení s jinými předměty ochrany, dělení atp., a to bez práva autorského či jiného obdobného dohledu, a dále rovněž s právem neomezeného postoupení licence či poskytnutí sublicence jakékoli třetí osobě, zejména obchodním partnerům Poskytovatele, zcela nebo zčásti, opakovaně, úplatně či bezúplatně, s právem dalšího postoupení či poskytnutí podlicence či bez něj, přičemž Uživatel není a nebude oprávněn uvedenou licenci jednostranně zrušit (vypovědět, odstoupit atp.), zejména nikoli pro změnu jeho autorského přesvědčení či pro nevyužívání licence. K uvedeným postoupením či poskytnutím Díla třetí osobě uděluje tímto Uživatel svůj souhlas.
6.3. Poskytovatel nabývá licenci k Dílu okamžikem jeho uložení na Webovou stránku nebo Aplikaci nebo šíření prostřednictvím Webové stránky nebo Aplikace. Licence je poskytnuta na celou dobu trvání majetkových práv autora Díla. Poskytovatel není povinen licenci využít.
6.4. Uživatel prohlašuje, že veškeré informace či jiný obsah (nehmotné statky) které uloží nebo jinak zveřejní prostřednictvím Webové stránky nebo Aplikace, jsou a budou přípustné v souladu s těmito Obchodními podmínkami a platnými právními předpisy a že tímto uložením nebo jiným zveřejněním nedojde k zásahu do práv žádné třetí osoby (zejména práv osobnostních a/nebo autorských a souvisejících, práv duševního a průmyslového vlastnictví). Uživatel je plně odpovědný za informace či jiný obsah ukládaný či zveřejňovaný na Webové stránce nebo Aplikaci a prohlašuje a zavazuje se, že je jejich autorem a/nebo že disponuje všemi potřebnými právy k nakládání s těmito informaci a obsahem.
6.5. Poskytovatel je oprávněn k úpravám, změnám či zpracování Díla, k jeho zařazení do souboru a k jeho spojení s jiným autorským dílem (či počítačovým programem), přičemž k úpravám, změnám či zpracování Díla může docházet i prostřednictvím třetích osob. V případě změn Díla provedených Poskytovatelem (třetími osobami pověřenými Poskytovatelem) je Poskytovateli poskytnuta licence i k takto změněnému Dílu. Poskytovatel je oprávněn uvádět Dílo na veřejnost pod svou obchodní firmou. V případě, že se jedná o nezveřejněné Dílo, je Poskytovatel oprávněn k jeho zveřejnění. U Díla může být Poskytovatelem uváděna přezdívka (nick) Uživatele, který dílo v rámci Služby vložil, či jeho jméno a Uživatelem nahraná profilová fotografie.
6.6. Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že na platnost a účinnost ustanovení článku 6. Obchodních podmínek nemá vliv ukončení Smlouvy nebo zrušení Uživatelského účtu.
6.7. V případě, že hodnocení v rámci Testování nenaplní definici autorského díla, ale bude se jednat o písemnosti či jiné záznamy osobní povahy, Uživatel udělením hodnocení uděluje svolení v rozsahu odpovídajícímu licenčnímu oprávnění dle článku 6, a to zejména s jejich zveřejněním na Webové stránce, Aplikaci a webových stránkách Klienta či dalších partnerských webech.
7. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN A USTANOVENÍ APLIKOVANÁ PRO SPOTŘEBITELE
7.1. Poskytovatel není ve vztahu k Uživateli vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
7.2. Následující ustanovení tohoto článku se uplatní pouze v případě, že Uživatel vstupuje do smluvního vztahu s poskytovatelem výlučně jako spotřebitel, tj. člověk, který vůči poskytovateli vystupuje mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání.
7.3. Uživatel bere na vědomí, že nemůže odstoupit od služby dle § 1837 písm. a) občanského zákoníku, jestliže byla splněna s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení. V opačném případě má Uživatel jako spotřebitel právo v souladu s § 1829 a násl. občanského zákoníku od Smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti dnů ode dne jejího uzavření. Odstoupení od Smlouvy musí být Poskytovateli odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od smlouvy může Uživatel využit vzorový formulář, který tvoří přílohu Obchodních podmínek. Odstoupení však lze učinit jakýmkoli prokazatelným způsobem.
7.4. Uživatel dává poskytovateli předchozí výslovný souhlas s poskytováním Služeb před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.
7.5. Vyřizování stížností Uživatelů zajišťuje Poskytovatel prostřednictvím elektronické adresy testovani@testuj.to. Informaci o vyřízení stížnosti Uživatele zašle Poskytovatel na elektronickou adresu Uživatele.
7.6. Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů vzniklých mezi Poskytovatelem a Uživatelem, který je spotřebitelem, v souvislosti se Smlouvou nebo poskytováním Služeb je Česká obchodní inspekce (Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 44, 110 00 Praha 2, email: adr@coi.cz,web: adr.coi.cz). Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje výlučně na návrh Uživatele, a to v případě, že se spor nepodařilo s Poskytovatelem vyřešit přímo. Návrh lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy Uživatel uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u Poskytovatele poprvé. Uživatel má právo zahájit mimosoudní řešení sporu online prostřednictvím platformy ODR dostupné na webové stránce ec.europa.eu/consumers/odr/.
8. DORUČOVÁNÍ, KONTAKTNÍ ÚDAJE
8.1. Nebude-li dohodnuto písemně jinak, veškerá korespondence a oznámení týkající se právních jednání souvisejících se Smlouvou se doručují na příslušnou kontaktní adresu druhé smluvní strany. Smluvní strany mohou vzájemně doručovat tuto korespondenci a oznámení i prostřednictvím elektronické pošty, a to na adresu elektronické pošty Uživatele uvedenou v Uživatelském účtu a na adresu elektronické pošty Poskytovatele.
8.2. Kontaktní údaje Poskytovatele jsou: adresa elektronické pošty: testovani@testuj.to, telefon: 224 815 817, adresa provozovny: Karlínské náměstí 238//6, Praha 8
8.3. Zpráva je doručena v případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty.
9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
9.1. Informace o zpracování osobních údajů Uživatele jsou dostupné v samostatném dokumentu, který je dostupný na adrese https://testuj.to/ochrana-osobnich-udaju.
10. OZNAMOVÁNÍ UŽIVATELSKÉHO OBSAHU
10.1. Poskytovatel přijímá veškerá oznámení obsahující informace o výskytu uživatelského obsahu (zejména fotografie, videa, texty recenzí) v rámci Webové stránky, který oznamovatel (např. návštěvník Webové stránky nebo Uživatel) považuje za nezákonný. Oznamovatel může oznámení zaslat Poskytovateli na e-mailovou adresu testovani@testuj.to .Poskytovatel umožňuje, aby oznámení mohlo obsahovat alespoň tyto informace:
a) dostatečně podložené vysvětlení důvodů, proč oznamovatel tvrdí, že dotčený obsah je nezákonný,
b) jednoznačný údaj o přesném elektronickém umístění obsahu, například přesnou adresu URL, a v případě potřeby dodatečné informace umožňující identifikovat nezákonný obsah v závislosti na jeho typu,
c) jméno nebo název osoby podávající oznámení a její e-mailovou adresu, to neplatí, pokud oznamujete obsah, o kterém máte za to, že představuje trestný čin uvedený v článcích 3 až 7 směrnice 2011/93/EU,
d) prohlášení potvrzující, že se osoba nebo subjekt podávající oznámení v dobré víře domnívá, že informace a tvrzení obsažené v oznámení jsou přesné a úplné.
10.2. Pokud oznámení obsahuje elektronické kontaktní informace osoby podávající oznámení, Poskytovatel zašle oznamovateli bez zbytečného odkladu potvrzení o obdržení oznámení. Bez zbytečného odkladu ho též uvědomí o svém rozhodnutí s ohledem na informace, jichž se oznámení týká, a poskytne mu informace o dostupných možnostech nápravy v souvislosti s tímto rozhodnutím. Pokud se Poskytovatel dozví o protiprávní činnosti, nezákonném obsahu nebo obsahu neslučitelném s Obchodními podmínkami, může přijmout opatření k jeho odstranění nebo ke znemožnění přístupu k němu. Případně může Poskytovatel Uživateli uložit omezení spočívající v přiřazení horší pozice obsahu ve vyhledávání, pozastavení, ukončení nebo jiném omezení peněžních plateb, pozastavení nebo ukončení poskytování Služby takovému Uživateli nebo pozastavení nebo zrušení Uživatelského účtu. V takovém případě poskytne Poskytovatel všem dotčeným Uživatelům jasné a konkrétní odůvodnění takového omezení. Pokud ale obsah vyhodnotí jako souladný s právními předpisy a Obchodními podmínkami, může také rozhodnout, že proti obsahu nezakročí.
10.3. Pokud Uživatel často poskytuje zjevně nezákonný obsah, může mu Poskytovatel na přiměřenou dobu a po vydání předchozího upozornění pozastavit poskytování svých Služeb a přístup k Uživatelskému účtu. Dále pokud oznamovatel často podává zjevně neodůvodněné oznámení nebo stížnosti, může mu Poskytovatel po vydání předchozího upozornění pozastavit vyřizování oznámení a stížností. Při rozhodování v těchto případech zohlední Poskytovatel počty položek zjevně nezákonného obsahu nebo zjevně nepodložených oznámení či stížností podaných v určitém období, jejich podíl ve vztahu k celkovému počtu informací či oznámení, závažnost zneužití, povahu nezákonného obsahu, důsledky takového zneužití a úmysl příjemce služby, osoby, subjektu nebo stěžovatele, je-li možné jej vyvodit.
11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
11.1. Smlouva a Obchodní podmínky se řídí českým právem. Pokud vztah související s užitím Webové stránky nebo Aplikace nebo právní vztah založený Smlouvou (včetně Obchodních podmínek) obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak si strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem.
11.2. Jakékoli spory související se Službami nebo Smlouvou budou řešeny výhradně podle českého práva (vyjma kolizních norem) a budou řešeny příslušnými soudy České republiky nebo věcně příslušným subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů (viz článek 7.6. Obchodních podmínek výše).
11.3. Bude-li některé ustanovení Obchodních podmínek prohlášeno za neplatné nebo neúčinné, jsou ostatní ustanovení Smlouvy a Obchodních podmínek nadále platná a účinná, lze-li je oddělit. Namísto neplatného nebo neúčinného ustanovení Obchodních podmínek nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému nebo neúčinnému ustanovení co nejvíce přibližuje.
11.4. Poskytovatel je oprávněn postoupit práva a povinnosti ze Smlouvy na třetí osobu, s čímž Uživatel souhlasí.
11.5. Poskytovatel je oprávněn k poskytování Služeb na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
11.6. Údaje o uzavření Smlouvy mezi Uživatelem a Poskytovatelem a Obchodní podmínky jsou Poskytovatelem archivovány v elektronické podobě a nejsou Uživateli přístupné.
11.7. Tyto Obchodní podmínky jsou účinné od 18.4. 2024 přičemž jsou k dispozici v sídle a provozovnách Poskytovatele nebo v elektronické podobě na www.testuj.to.
V Praze dne 18.4. 2024 Testuj.to s.r.o.

VZOROVÝ FORMULÁŘ PRO ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Adresát: Testuj. to s.r.o., se sídlem Karlínské náměstí 238/6, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO: 076 52 780

Tímto prohlašuji, že odstupuji od smlouvy:

Datum uzavření Smlouvy:
Jméno a příjmení:
Adresa:
E-mailová adresa:
Důvod odstoupení:
Využívám práva odstoupit od smlouvy distančním způsobem ve lhůtě 14 dnů od uzavření smlouvy.


Datum:

Podpis: