Nařízení o digitálních službáchINFORMACE O OZNAMOVÁNÍ NEZÁKONNÉHO OBSAHU
Jsme společnost Testuj.to s.r.o., se sídlem Karlínské náměstí 238/6, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO: 07652780, která propojuje výrobce a prodejce produktů prodávaných na trhu („Klienti“) s uživateli, kteří zkouší, testují a hodnotí jejich produkty („Uživatelé“). K propojení obou stran dochází na naší webové stránce https://www.testuj.to/ („Webová stránka“), součástí které je i uživatelské rozhraní („Uživatelské rozhraní“), prostřednictvím kterých poskytujeme naše služby.
Na Webové stránce zveřejňujeme příspěvky Uživatelů v podobě recenzí a komentářů, které kromě textu obsahují i fotografie a videa. V Uživatelském rozhraní je možné navíc vidět i profily Uživatelů.[BB1]
Podle nařízení EU č. 2022/2065, o digitálních službách („DSA“) nejsme odpovědní v rozsahu uvedeném v čl. 6 DSA za obsah ukládán na Webové stránky či v Uživatelském rozhraní na žádost Uživatelů či Klientů. Jsme však povinni zřídit mechanismus oznamování nezákonného obsahu podle čl. 16 DSA.
Jaký obsah můžete oznámit
Pokud na našich Webových stránkách nebo v Uživatelském rozhraní narazíte na obsah, který je nezákonný a porušuje obecně závazné právní předpisy, můžete podat oznámení. Upozorňujeme, že obvykle budeme akceptovat i oznámení o obsahu, který je v rozporu s Obchodními podmínkami https://testuj.to/obchodni-podminky, nejsme k tomu však povinni.
Kdo může oznámit nezákonný obsah?
Závadný obsah nám můžete oznámit, pokud jste příjemcem našich služeb, a to jako:
· Návštěvník Webových stránek,
· Uživatel, kterému poskytujeme služby prostřednictvím Webové stránky a Uživatelského rozhraní a umožňujeme vám vkládat příspěvky v podobě recenzí a komentářů, sbírat za vaši aktivitu body ke směňování za produkty nebo služby, účastnit se testování produktů a služeb prezentovaných na Webové stránce a uveřejňovat vaše hodnocení, nebo
· Klient, kterému poskytujeme své služby spočívající zejména v zajištění testování produktů, technickém nasazení aplikace, distribuci testovaných produktů a zpracovaní výsledků testování, včetně výzkumu trhu.
Jak podat oznámení
Přijímáme veškerá oznámení obsahující informace o výskytu uživatelského obsahu (zejména fotografie, videa, texty recenzí) na Webových stránkách, který považujete za nezákonný. Oznámení můžete zaslat na e-mailovou adresu testovani@testuj.to. [BB2]. Abychom mohli vaše oznámení náležitě posoudit, uveďte v něm následující informace:
a) dostatečně podložené vysvětlení důvodů, proč tvrdíte, že dotčený obsah je nezákonný,
b) jednoznačný údaj o přesném elektronickém umístění obsahu, například přesnou adresu URL, a v případě potřeby dodatečné informace umožňující identifikovat nezákonný obsah v závislosti na jeho typu,
c) vaše jméno nebo název společnosti a vaši e-mailovou adresu, to neplatí, pokud oznamujete obsah, o kterém máte za to, že představuje trestný čin uvedený v článcích 3 až 7 směrnice 2011/93/EU,
d) prohlášení potvrzující, že se v dobré víře domníváte, že informace a tvrzení obsažené v oznámení jsou přesné a úplné.
Postup po podání oznámení
Pokud podáváte oznámení a uvedete své elektronické kontaktní informace (e-mail), zašleme vám bez zbytečného odkladu potvrzení o obdržení oznámení; neuvedete-li je, nebudeme vás informovat o přijetí oznámení ani o následujícím rozhodnutí.
Po přijetí oznámení ho prověříme a pokud se dozvíme o protiprávní činnosti, nezákonném obsahu nebo obsahu neslučitelném s Obchodními podmínkami, můžeme přijmout opatření k jeho odstranění nebo ke znemožnění přístupu k němu. Případně můžeme uživateli, kterého se oznámení týká uložit omezení spočívající v přiřazení horší pozice obsahu ve vyhledávání, pozastavení, ukončení nebo jiném omezení peněžních plateb, pozastavení nebo ukončení poskytování služby takovému uživateli nebo pozastavení nebo zrušení uživatelského účtu. V takovém případě poskytneme všem dotčeným uživatelům jasné a konkrétní odůvodnění takového omezení.
Bez zbytečného odkladu vás uvědomíme o svém rozhodnutí s ohledem na informace, jichž se oznámení týká, a poskytneme vám informace o dostupných možnostech nápravy v souvislosti s tímto rozhodnutím.
Pokud ale obsah vyhodnotíme jako souladný s právními předpisy a Obchodnými podmínkami, můžeme také rozhodnout, že proti obsahu nezakročíme.
V případě, že vaše oznámení nebude přezkoumatelné, např. proto, že nebude obsahovat odkaz na závadný obsah či důvody jeho závadnosti, můžeme ho bez dalšího odložit.
Pozastavení přijímaní oznámení
Pokud často poskytujete zjevně nezákonný obsah, můžeme vám na přiměřenou dobu a po vydání předchozího upozornění pozastavit poskytování svých služeb a přístup k Uživatelskému rozhraní.
Dále pokud často podáváte zjevně neodůvodněné oznámení nebo stížnosti, můžeme vám po vydání předchozího upozornění pozastavit vyřizování oznámení a stížností.
Při rozhodování v těchto případech zohledníme počty položek zjevně nezákonného obsahu nebo zjevně nepodložených oznámení či stížností podaných v určitém období, jejich podíl ve vztahu k celkovému počtu informací či oznámení, závažnost zneužití, povahu nezákonného obsahu, důsledky takového zneužití a úmysl příjemce služby, osoby, subjektu nebo stěžovatele, je-li možné jej vyvodit.